Avís legal

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) i Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic ( LSSI-CE).

CONCEPTES GENERALS

Els següents termes i condicions legals regulen l'ús del lloc web http://www.viajulia.com (en endavant "LA WEB"), de la qual Assessoria Via Júlia, SL (En endavant "VIA JULIA") és titular.

El responsable del fitxer és VIA JULIA, amb domicili social i fiscal a Via Júlia, 61-08042 Barcelona (Barcelona) - Espanya.

Mitjançant de LA WEB, VIA JULIA proporciona informació sobre els seus serveis. Les persones que vulguin beneficiar dels seus serveis s'han de posar en contacte amb VIA JULIA a l'apartat de contacte de LA WEB o bé trucant al 93 350 64 00.

qualsevol cas, hi ha apartats de LA WEB accessibles a persones físiques o jurídiques (en endavant, "USUARIS") en els quals no es facilita cap dada personal a través d'WEB. En aquest sentit, els USUARIS que accedeixin a aquestes parts de la WEB accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

VIA JULIA podrà modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al portal per tal de que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al portal oa l'adquisició de qualssevol béns oferts en el mateix.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

CONCEPTE D'USUARI

utilització de LA WEB atribueix la condició de visitant, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per VIA JULIA en el mateix moment en que l'USUARI accedeixi a LA WEB .

VIA JULIA , d'acord amb la política de privacitat, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L'enviament i la remissió de dades que es realitzi per l'usuari a través de LA WEB de VIA JULIA o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats als mateixos. VIA JULIA realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

L'USUARI es compromet a utilitzar els serveis i continguts a LA WEB de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix VIA JULIA en cada moment, i no podrà emprar per a:

1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, havent de comunicar immediatament a VIA JULIA l'accés per part d'un Usuari no autoritzat a aquesta informació.

2. Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de VIA JULIA seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'WEB.

3. Realitzar activitats il · lícites, fraudulentes i / o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la pàgina web, així com de la xarxa o els recursos.

4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel · lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut d'WEB.

juny. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

LA WEB de VIA JULIA, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcioneu.

VIA JULIA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, VIA JULIA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. VIA JULIA no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que VIA JULIA realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

Els continguts prestats per VIA JULIA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel · lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de VIA JULIA.

conseqüència , tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de VIA JULIA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts , imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel · lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il · lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de VIA JULIA.

concret , i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per VIA JULIA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través de els serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel · lectual, industrial o de protecció de la imatge.

VIA JULIA és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

VIA JULIA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes , xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il · lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de VIA JULIA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa de els serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a VIA JULIA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a VIA JULIA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de VIA JULIA.

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, VIA JULIA queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç portat a terme per VIA JULIA per al seu funcionament.

< span style = "line-height: 19px;"> En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de VIA JULIA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de VIA JULIA . Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel · lectual VIA JULIA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

VIA JULIA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de VIA JULIA.

La propietat i gestió de LA WEB correspon a VIA JULIA. Cap material d'aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control correspongui a VIA JULIA pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de VIA JULIA. Als efectes d'aquest Acord, queda prohibit l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats en xarxa.

FORMULARIO WEB

ASSESSORIA VIA JULIA SL podrà optar per un sistema de Llista de doble Opt-In que suposarà una doble validació. El procediment de Llista de doble Opt-In consisteix en que l'usuari es registrarà o introduirà les seves dades a través del formulari web i de forma immediata es procedirà a la confirmació de registre a la pàgina web. De forma addicional, l'entitat enviarà un correu electrònic de confirmació amb la finalitat de comprovar que el correu introduït en el formulari web és vàlid. Un cop el destinatari rep aquest correu haurà de procedir a la seva validació i com a conseqüència l'entitat tindrà la constància que el correu electrònic introduït és vàlid i existent. En cas que ASSESSORIA VIA JULIA SL realitzi comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans de comunicació equivalents, ha de complir i atendre el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si ASSESSORIA VIA JULIA SL disposa de pàgina web i en la mateixa conté formularis de recollida de dades, perquè els usuaris de la pàgina puguin contactar amb l'entitat o enviar les seves consultes i suggeriments, ha de complir amb les exigències legals en matèria de protecció de dades. En aquest cas, pot incorporar a peu del formulari la present clàusula:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ASSESSORIA VIA JULIA SL amb CIF B62746821 i domicili social situat a VIA JULIA 61 BAIX 08042, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSESSORIA VIA JULIA SL té previst realitzar:

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès i Instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o a el telèfon 902 877 192. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal VIA JULIA 61 BAIX 08042, BARCELONA o al correu electrònicAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificats amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment Amb enviament de el formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ASSESSORIA VIA JULIA SL.

Sol·liciti Pressupost


Horari


  Dilluns a Dijous:
 • Matí de 09:00 a 14:00h
 • Tardes de 16:00 a 19:30h
 • Divendres:
 • Matí de 09:00 a 15:00h
 • Tardes de 16:00 a 19:00h
 • Calendario

Contacte

  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  93 350 64 00
  Via Júlia 61 Bj 08042 Barcelona (Principal)
  93 521 06 40
  Via Júlia 46 08016 Barcelona

Viajulia.com utilitza cookies per millorar l'experiència dels usuaris. Si estàs navegant pel nostre lloc considerem que les acceptes. Més informació.